La Junta Directiva de l’AFA és el principal òrgan de representació de les famílies.
Integrada per:

Presidenta

Secretària

Tresorera

Vocals

Tots els càrrecs són designats per Assemblea General.
Dóna suport a la Junta Directiva diverses comissions (venda de llibres, venda roba esportiva, extraescolars, festes, comunicació)
La Junta Directiva es reuneix un cop al mes.
Assemblea General Ordinaria un cop al curs.

Funcions:

 

  1. Donar suport i assistència als membres de l’associació, tutors, professorat i alumnat del centre
  2. Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre
  3. Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola
  4. Cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració del projecte de centre
  5. Promoure i realitzar tota mena d’activitats complementàries, de lleure, culturals i esportives
  6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre.