Presentació

L’AFA és l’associació que agrupa als pares, mares i/o tutors legals dels alumnes de l’escola amb l’objectiu de:

Promoure la participació

Col·laborar amb les activitats educatives del centre

Afavorir al màxim el creixement dels nostres fills i filles

Donar suport i complementar les activitats que realitza la pròpia escola

Aquesta tasca es duu a terme, amb voluntat desinteressada, per part de tots els pares, mares i/o tutors legals que formen part de la junta o comissions de treball.